ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η/Μ
ΟΙΚΙΑΚΑ (ΜΕΧΡΙ 10 KWp)


Από τον Ιούλιο του 2009 έχει τεθεί σε εφαρμογή, μετά από την ψήφιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι ότι κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι εν δυνάμει και μικρός παραγωγός, παράγοντας την ενέργεια που καταναλώνει και παρέχοντας το υπόλοιπο στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τη λογική ότι η ενέργεια αυτή είναι προτιμότερο να παράγεται αποκεντρωμένα και τοπικά εκεί που καταναλώνεται από μικρά, διακριτικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών και κυρίως Φ/Β, παρά από συγκεντρωμένες ρυπογόνες, λιγνιτικές ή λιθανθρακικές μονάδες.
Το παραπάνω είναι βεβαίως ένα πολύ συνοπτικό σχήμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην πράξη αυτό που προκύπτει είναι ένα πολύ ελκυστικό πακέτο κινήτρων για μια επένδυση απόλυτα εγγυημένης απόδοσης και με μηδενικό επενδυτικό ρίσκο.
Ένα Φ/Β σύστημα αυτής της κατηγορίας μπορεί να εγκατασταθεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντώνκτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την ηπειρωτική Επικράτεια και στα διασυνδεδεμένα νησιά.
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φ/Β συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα.
Για την περίπτωση Φ/Β συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον Φ/Β συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στη στέγη είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του κυρίου που εγκαθίστανται το Φ/Β σύστημα πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο χώρο που εγκαθίσταται το σύστημα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών).
Η διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης ως τη στιγμή που θα έχει ληφθεί οριστικά η άδεια είναι πολύ πιο απλή και πολύ λιγότερο χρονοβόρα από τις αντίστοιχες διαδικασίες για πιο μεγάλες εγκαταστάσεις. Συνολικά η διαδικασία της διεκπεραίωσης του φακέλου και της αδειοδότησης, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ακόμα και εντός δύο μηνών.
Το συμβόλαιο που υπογράφει ο παραγωγός με τη Δ.Ε.Η. είναι κλειστό 25ετούς διάρκειας και ορίζει ως τιμή εκκίνησης της πώλησης της κιλοβατώρας (kWh) 0,55?/kWh. Η τιμή αυτή αυξάνεται σύμφωνα και ανάλογα με τις τιμολογιακές αυξήσεις της Δ.Ε.Η. ή (όποτε αυτές δεν υπάρχουν) με τον πληθωρισμό. Η τιμή αυτή είναι η πιο προνομιακή όχι μόνο στην Ελλάδα από κάθε άλλο τρόπο παραγωγής ενέργειας, αλλά και στην Ευρώπη.
Να σημειωθεί ότι ως ρεύμα που πουλάμε στη Δ.Ε.Η δε μετριέται το ρεύμα μετά από τις δικές μας καταναλώσεις, αλλά υπάρχουν 2 μετρητές: ένας της κατανάλωσης (όπου ό,τι μετριέται κοστολογείται με περίπου 0,1-0,15?/kWh) και της παραγωγής (όπου ό,τι παράγεται μετριέται και κοστολογείται με 0,55?/kWh τουλάχιστον).
Άμεση χρηματοδότηση, λοιπόν, δεν υπάρχει (δε χρηματοδοτείται δηλαδή ένα ποσοστό του έργου), αλλά η επιδότηση εντάσσεται στην τιμή πώλησης του ρεύματος, καθώς και στο ότι τα έσοδα είναι αφορολόγητα και πιστώνονται απλά και χωρίς επιπλέον διαδικασίες στον τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού. Δε χρειάζεται δηλαδή η σύσταση εταιρείας για το σκοπό αυτό.
Ενδεικτικά μια εγκατάσταση 10kWp κοστίζει από 39000- 45000 μαζί με το Φ.Π.Α. ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιηθούν ενώ μπορεί να αποδώσει μέχρι και 7500-8000? ανά έτος για μια εγκατάσταση με νότιο προσανατολισμό και κλίση των πλαισίων ως προς το οριζόντιο επίπεδο περίπου 30ο.
Σε μια τέτοια αναδυόμενη αγορά, οι περισσότερες τράπεζες έχουν δημιουργήσει προγράμματα που χρηματοδοτούν ακόμα και εξ ολοκλήρου το έργο, με επιτόκια που αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στο 6-7%.
Τα παραπάνω συνθέτουν ένα πλαίσιο ευκαιριών και δυνατοτήτων για μια επένδυση καθόλα προβλέψιμης απόδοσης που μπορεί να ενισχύσει το προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, χωρίς να προϋποθέτει την άμεση μεταφορά χρηματικών ποσών από αποταμιεύσεις, καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση ακόμα και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, εφόσον επιλεχθεί η χρηματοδότηση μέσω τράπεζας, ένα τέτοιο έργο έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τουλάχιστον τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η., απαλλάσσοντάς σας, σε μια δύσκολη εποχή από ένα σημαντικότατο πάγιο και αναπόφευκτο έξοδο.
Newsletter(e-mail)   

Free Web Counter